Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
29 8811 0006 0000 0048 0932 0001


 

Dni wolne w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2018 / 2019

 


1 XI - Wszystkich Świętych


24 XII do 26 XII - Przerwa Świąteczna


31 XII do 1 I - Przerwa Świąteczna


1 I - Nowy Rok 2019


14 I do 27 I - Ferie zimowe

 

19 IV - Wielki Piątek

 

2 V - dzień wolny

 Dyżury:


27 XII - 28 XII - dyżur od: 7.00 - 14.30


29 III - Wielki Czwartek od 7.00 - 14.30


23 IV - po Wielkanocy od 7.00 - 14.30
REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK


I. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego uwzględniając w wychowaniu wartości i zasady przekazywane przez Kościół Katolicki.
 • Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową, jest wspomaganie, ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
 • Zadaniem Przedszkola jest pomoc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem, troska o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój.
 • Wychowanie w Przedszkolu służy podtrzymywaniu tożsamości narodowej, uczeniu miłości Boga i Ojczyzny, przekazywaniu dostępnych dla możliwości dziecka elementów wiedzy religijnej oraz kształtowaniu właściwych postaw społecznych i patriotycznych.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzice mają prawo do:

 • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie
 • Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć, podejmowanych prób, niepowodzeń
 • Indywidualnych spotkań z nauczycielami swojego dziecka

Do obowiązków rodziców należy:

 • Przestrzeganie Statutu Przedszkola
 • Współpraca z nauczycielami w zakresie wychowania – przedłużanie oddziaływań wychowawczych przedszkola na dom w celu ujednolicenia kierunku wychowania
 • Troska o religijne wychowanie dziecka, uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej z dzieckiem; raz w miesiącu zapraszamy do udziału we wspólnej Mszy Świętej przedszkolnej
 • Informowanie nauczyciela na temat rozwoju swojego dziecka oraz dostarczanie ważnych informacji o dziecku dotyczących:
 • - wszelkich zachowań dziecka, które mogą budzić niepokój
  - wszelkich alergii pokarmowych i nie tylko
  - aktualnych numerów kontaktowych w ciągu dnia

 • Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce
 • Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w wyznaczone przez siostry terminy
 • Interesowanie się programami pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola

- branie czynnego udziału w zebraniach i spotkaniach dla rodziców
- zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych w kącikach dla rodziców

 • Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń Siostry Dyrektor

- przyprowadzanie dziecka do przedszkola od godz. 7.30 do 8.45 (4-latki do 8.30) oraz odbieranie do domu do godz. 16.00
- przy przyjściu do przedszkola przyprowadzanie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczyciela
- przy odbiorze informowanie nauczyciela o zabraniu dziecka – z chwilą przyjścia po dziecko rodzice bądź prawni opiekunowie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
- przekazywanie nauczycielowi upoważnienia o innych osobach, które będą odbierały dziecko z przedszkola

 • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu
 • Nie przyprowadzanie dzieci chorych do przedszkola

KONSEKWENCJĄ NIEPRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZEZ RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA JEST:
 • ROZMOWA Z NAUCZYCIELEM
 • UPOMNIENIE DYREKTORA
 • SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW NASZEGO PRZEDSZKOLA