Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
29 8811 0006 0000 0048 0932 0001


 

Dni wolne w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019 / 2020

 


1 XI - Uroczystość Wszystkich Świętych


11 XI - Narodowe Święto Niepodległości


24 XII - 26 XII - Przerwa Świąteczna


31 XII - 1 I - Przerwa Świąteczna


1 I - Nowy Rok 2020


6 I - Uroczystość Objawienia Pańskiego

 

27 I - 9 II - Ferie zimowe
przedszkole pracuje pierwszy tydzień

 

10 IV - Wielki Piątek

 

1 V - Święto Pracy

 

11 VI - Boże Ciało

 Dyżury:


23 XII Dyżur w godz. 7.00 - 14.30


27 XII Dyżur w godz. 7.00 - 14.30


30 XII Dyżur w godz. 7.00 - 14.30


9 IV Wielki Czwartek
Dyżur w godz. 7.00 - 14.30


14 IV Wtorek po Wielkanocy
Dyżur w godz. 7.00 - 14.30


12 VI Piątek po Bożym Ciele
Dyżur w godz. 7.00 - 14.30Dyżur wakacyjny:


od 29-go czerwca do 24 lipca 2020r.Zasady wychowawcze

ZASADA I „BÓG WSZYSTKIM, PRZEZ WSZYSTKO DO BOGA”

Celem jej jest kształtowanie w dzieciach właściwej postawy chrześcijańskiej.

W stosunku do Pana Boga:
- udział dzieci w codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy Świętej i okolicznościowych uroczystościach przypadających w roku liturgicznym
- wdrażanie dzieci do różnego rodzaju praktyk religijnych (Różaniec, Droga Krzyżowa)
- kształtowanie postawy ofiary i wyrzeczenia (ofiarowanie swoich zabawek, słodyczy dla potrzebujących)
- poszukiwanie prawdy, dobra, piękna i miłości otaczającym nas świecie – wyrażanie wdzięczności Bogu za wszystkie Jego dary
- tworzenie warunków dokonywania wyborów i ich oceniania

W stosunku do siebie i drugiego człowieka:
- organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka
- pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”
- wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania przez dziecko prób samooceny
- stworzenie sytuacji do nabywania doświadczeń społecznych
- uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z drugim człowiekiem
- kształtowanie postawy szacunku wobec innych
- stwarzanie warunków do rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie dialogu i akceptacji innych
- umożliwienie zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym
- wdrażanie do okazywania wzajemnej pomocy życzliwości
- uczenie postępowania zgodnego z obowiązującymi normami i zasadami kultury
- tworzenie okazji do wymiany informacji, dyskutowania i dochodzenia do wspólnych rozwiązań

 

*    *    *

 

ZASADA II „BÓG NAS STWORZYŁ POLAKAMI”


Celem jej jest kształtowanie postawy patriotycznej.


Realizowana poprzez:
- wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości :
przyrodniczej (eksperymentowanie, obserwowanie, odkrywanie)
społeczno - kulturalnej (poznawanie zasad życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej)
- budzenie poczucia przynależności narodowej (zaznajomienie dzieci z godłem Polski, flagą, zarysem
- słuchanie legend związanych z przeszłością naszego kraju –poznawanie jego historii i dziejów
- uroczyste obchodzenie dni pamięci narodowej (11 listopada, 3-go Maja)
- zaciekawienie bogactwem i pięknem przyrody oraz środowiskiem społeczno - kulturowym i technicznym

 

*    *    *

 

ZASADA III „WIERNOŚĆ SWOIM OBOWIĄZKOM”


Celem jej jest kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

Realizowana poprzez:
- wspieranie samodzielnych działań dziecka w różnych formach aktywności,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność twórczą dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań
- umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań
- wdrażanie do utrzymania porządków w sali i innych miejscach wspólnego użytku
- kształtowanie postawy sumienności, uczciwości bezinteresowności tworzenie warunków
- sprzyjających spontanicznej zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka,
wyrażania siebie w różnych formach ekspresji kształtowanie nawyków higienicznych
- uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo
- kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych - rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokładne wykonywanie podejmowanych zadań
- uwrażliwienie na przejawy destruktywnej roli człowieka w środowisku
- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia,
- ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu,
- edukacja prozdrowotna i proekologiczna

 

*    *    *

 

ZASADA IV „NAUCZYĆ DZIECI MYŚLEĆ”

Celem jej jest kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy dziecka

Realizowana poprzez:
- stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów - rozwiązywanie i nazywanie trudniejszych problemów
- wspólne szukanie dróg wyjścia (dialog z wychowawcą, kolegą i koleżanką, współpraca w grupie)
- tworzenie okazji do wymiany informacji
- budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania
- budzenie zainteresowania pośrednimi źródłami wiedzy oraz kształtowanie umiejętności korzystania z tych źródeł
- poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków, w tym liter, cyfr i znaków matematycznych
- określanie relacji między przedmiotami i zjawiskami w otaczającym środowisku
- tworzenie sytuacji sprzyjających klasyfikowaniu, porządkowaniu i liczeniu
- organizowanie działań mobilizujących do uważnego słuchania i obserwowania życia społecznego, techniki i przyrody,
- odkrywanie i prowadzenie prostych doświadczeń