PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY
I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLI
ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.
W PRZEDSZKOLU SIÓSTR NIEPOKALANEK W NOWYM SĄCZU
PROWADZONEGO PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

I. Cel
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy przedszkoli w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

II. Zakres procedury
1. Procedurę należy stosować w przedszkolach prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP
2. Ilekroć mowa w procedurze o przedszkolu należy przez to rozumieć również oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury
Dyrektor przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP

IV. Postanowienia ogólne
1. Do przedszkola może przychodzić tylko:
a) dziecko/pracownik zdrowe/y, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, bez objawów chorobowych wskazujących chorobę zakaźną,
b) dziecko/pracownik zdrowe/y, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
c) dziecko/pracownik zdrowe/y, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
2. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.
3. Objawy, o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2 to:
– podwyższona temperatura ciała, – ból głowy i mięśni, – ból gardła, – kaszel, – duszności i problemy z oddychaniem, – uczucie wyczerpania, – brak apetytu.

4. Należy ograniczyć na terenie przedszkola przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna, zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie przedszkola możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie przedszkola osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych lub wskazujących na chorobę zakaźną, o których mowa w pkt. 3.
7. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady: 1 opiekun na dziecko/dzieci lub zachowanie dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika przedszkola min. 1,5 m.
8. Wychowawcy grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
9. Rodzice/opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą min. 1,5 m.
10. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz nauczycielami.
11. W przypadku pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie ich w zajęcia opiekuńcze.

V. Higiena i dezynfekcja
1. Wszyscy wychowankowie i pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
2. Na terenie przedszkola obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
3. Przedszkole wyposażone jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
4. Przedszkole wyposażone jest w bezdotykowy termometr (dezynfekowany po użyciu w danej grupie). W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
5. Na terenie przedszkola przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
6. Wszyscy pracownicy przedszkola są zaopatrzeni, w razie konieczności, w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki oraz fartuchy z długim rękawem do użycia np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych.
7. Przed wejściem do budynku przedszkola wszystkie osoby dorosłe obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu
8. Przed wejściem do budynku przedszkola i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
9. Przy wejściu do przedszkola umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych
10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.
11. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
12. Sprzęt na placu zabaw należącym do przedszkola, powinien jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

VI. Organizacja pracy przedszkola
1. W miarę możliwości organizacyjnych jedna grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
2. Sale w przedszkolu oraz części wspólne wietrzy się co najmniej raz na godzinę.
3. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na taras przedszkolny.
4. Dziecko nie powinno przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.2

VII. Adaptacja dla trzylatków
• do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
• jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki,
• dzieci do placówki przyprowadzane / odbierane są przez osoby zdrowe.

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka
1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika przedszkola wyznaczonego przez dyrektora.
3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała – po uzyskaniu zgody rodziców
– jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – powiadamia się rodziców dziecka w celu
ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola i przypomina o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej
lub udania się do lekarza.
– jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – powiadamia się rodziców
dziecka i ustala ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka z przedszkola.
4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
5. Rodzic, po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora
o wyniku badania przez lekarza.
6. Dyrektor placówki informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.
7. Rodzice dzieci z grupy, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie, informowani są o zaistniałej sytuacji.
8. Obszar, w którym poruszało się dziecko, bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu.
9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
10. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika przedszkola
1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni, niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje następujące działania:
a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami);
b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;
c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;
d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu.
3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 3 nie mogą przychodzić do pracy.
6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
8. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.
10. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

X. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
1. Definicja KONTAKTU zgodnie ze stanowiskiem MZ i GIS
https://www.gov.pl/web/gis/koronawirus—informacje-i-zalecenia2
https://www.gov.pl/web/koronawirus/mialem-kontakt-z-osoba-zakazona–co-dalej
2. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

XI. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola
1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki (zawieszeniu zajęć)/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
2. Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/dziecka informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona.

XII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt.3 bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w M. Nowy Sącz – ul. Stefana Czarnieckiego 19, 33-300 Nowy Sącz
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu: ul. Stefana Czarnieckiego 19, 33-300 Nowy Sącz

e-mail: nowysacz@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
adres strony internetowej: https://nowysacz.psse.malopolska.pl
facebook: https://facebook.com/psse.nowysacz/

Godziny pracy
poniedziałek – piątek: 7:25 – 15:00
Punkt informacyjny – Sekretariat:
poniedziałek – piątek 7:25 – 15:00

3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się przedszkole strefą żółtą lub czerwoną a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

REGULAMIN

przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola Sióstr Niepokalanek
przez rodzica/opiekuna w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z mają obowiązek bezwzględnie przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie placówki. Osoby, które nie stosują się do wyznaczonych procedur będą wypraszane z budynku Przedszkola
  i Dyrektor będzie powiadamiał służby państwowe.
 2. Ustala się , że dziecko będzie przyprowadzane do przedszkole od godziny 30 do godziny 9.00 , a odbierane od godziny 14.00.
 3. Po godzinach określonych w pkt.1 Przedszkole jest zamykane i udostępnia się kontakt (domofon, telefoniczny).
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci  do/z Przedszkola  mają zachować   dystans społeczny  w odniesieniu do pracowników  Przedszkola jak i innych dzieci   i ich rodziców  wynoszący min. 2 m.
 5. Przy wejściu do Przedszkola udostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk – instrukcja GIS.
 6. Każda osoba wchodząca do budynku przedszkola jest zobowiązana do przeprowadzenia dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją GIS. Ponadto osoba wchodząca zobowiązana jest nosić maseczkę/przyłbicę zakrywającą nos i usta. Osoby nie posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane do budynku przedszkola.
 7. Wprowadzamy w Przedszkolu tzw. „Strefę Rodzica” poza którą osoby postronne (też Rodzice/Opiekunowie prawni) nie będą mieli wstępu.
 8. Personel pomocniczy kieruje rodziców do „Strefy Rodzica”, w której zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 30 kwietnia 2020 roku – Rodzic może wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Przedszkola z zachowaniem 15 m2 na jednego rodzica. Rodzice przebywający z dzieckiem w „Strefie Rodzica”, zobowiązani są posiadać zakryty nos i usta, przed wejściem zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przez Przedszkole. Przy dozowniku wisi instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 9. Opieka przedszkolna organizowana jest na podstawie oświadczenia rodziców, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora.
 10. Każdy rodzic/opiekun zgodnie z wytycznymi GIS jest zobowiązany przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego, bez objawów chorobowych. Przedszkole udostępnia termometr bezdotykowy, który znajduje się przy wejściu do przedszkola,  w celu dokonania  przez rodzica samokontroli temperatury ciała dziecka.
 11. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u wychowanka  (takich  jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) należy natychmiast powiadomić rodziców wychowanka.
 12. Wychowanek oczekuje na rodziców w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych dzieci.
 13. Rodzic powinien o jak najszybszym zadzwoń na specjalną całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590 lub do Stacji sanitarno-epidemiologicznej w Nowym Sączu tel. 18 4434564 wew. 32,43,39,44 lub powiadomienie 999 albo 112.
 14. Dziecko do przedszkola przyprowadza jeden rodzic/opiekun, który jest zobowiązany stosować się do wytycznych GIS z dnia 30.04.2020 roku i MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 2020 roku.
 15. Przedszkole ustala ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami, które będą wykorzystane w przypadku pojawienia się u wychowanka objawów choroby (kaszel, duszności, problemów z oddychaniem, podwyższona temperatura, zmęczenie).
 16. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora i rady pedagogicznej, należy kierować do sekretariatu przedszkola w formie elektronicznej na adres przedszkole@bialyklasztor.pl lub kontaktować się telefonicznie  pod numer 18 4420404.

Wszelkie informacje i zalecenia dotyczące postępowania w przypadku zarażenia wirusem można znaleźć na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/koronawirus

Grupa Misie – misie@bialyklasztor.pl
Grupa Kotków – kotki@bialyklasztor.pl
Grupa Myszek – myszki@bialyklasztor.pl
Grupa Rybek – rybki@bialyklasztor.pl
Grupa Zajączków – zajaczki@bialyklasztor.pl

Aktualności

U NAS TEŻ BYŁ ŚWIĘTY MIKOŁAJ, Przedszkole Sióstr Niepokalanek, Przedszkole Nowy Sącz, dobre Przedszkole Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, fajne przedszkole Nowy Sącz, przedszkole Nowy Sącz, przedszkole
U nas też był Święty Mikołaj!

Święty Mikołaj dotarł do naszego przedszkola.

OPOWIEM WAM O POLSCE, Przedszkole Sióstr Niepokalanek, Przedszkole Nowy Sącz, dobre Przedszkole Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, fajne przedszkole Nowy Sącz, przedszkole Nowy Sącz, przedszkole
Opowiem wam o Polsce

Razem z Misiem przedszkolaki uczestniczyły w module „ Opowiem Wam o Polsce”

KODOWANIE Z MISIEM, Przedszkole Sióstr Niepokalanek, Przedszkole Nowy Sącz, dobre Przedszkole Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, fajne przedszkole Nowy Sącz, przedszkole Nowy Sącz, przedszkole
Kodowanie z Małym Misiem

Dzieci ze wszystkich grup wzięły udział w kolejnym module projektu „Kodujemy z Małym Misiem”.

Zobacz, czym dysponuje przedszkole

przestrzenne sale, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, a także łazienki
Dysponujemy własną kuchnią zgodną ze wszystkimi wymaganiami szczególnie dla dzieci
Prowadzimy bardzo bogaty program zajęć ogólnorozwojowych, zarówno intelektualnych jak i fizycznych
Prowadzimy również zajęcia z j. angielskiego, matematyki, baletu, klocków Lego, piłki nożnej...
Jesteśmy bardzo dobrze wyposażonym przedszkolem z dużym zasobem pomocy dydaktycznych.
Mamy własny plac zabaw, na którym dzieci uwielbiają spędzać czas z rówieśnikami

Zajęcia w naszym przedszkolu

O naszych zasadach wychowawczych

Przedszkole to miejsce, w którym młody człowiek nabywa swoich pierwszych doświadczeń życiowych. Nasi nauczyciele, oraz my – siostry Niepokalanki – kierujemy się zasadami, które od założenia przez bł. siostrę Marcelinę, są naszym mottem wychowania najmłodszych.

BÓG WSZYSTKIM, PRZEZ WSZYSTKO DO BOGA
BÓG NAS STWORZYŁ POLAKAMI
WIERNOŚĆ SWOIM OBOWIĄZKOM
NAUCZYĆ DZIECI MYŚLEĆ

Cztery słowa o naszym przedszkolu

ZD_0005_8. PLASTYKA Nauka i zabawa
Rozwijamy się poprzez umiejętne połączenie nauki i zabawy. Dlatego wielu pokochało to miejsce.
zdrowe-posilki Zdrowe posiłki
Do zdrowego rozwoju potrzebna jest dobrze zbilansowana dieta. Dbamy o dzieci już wiele lat!
bezpieczenstwo-dzieci Bezpieczeństwo dzieci
Wykształcony personel z dużym doświadczeniem, zapewniamy bezpieczeństwo na każdym możliwym miejscu!
przyjazna-atmosfera Przyjazna atmosfera
Kochamy dzieci dlatego nie brakuje nam miłości i wyrozumiałości dla najmłodszych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do nas!

Jan Paweł II - Święty patron naszego przedszkola

Częste pytania

Zdecydowanie tak. Nasze doświadczenie i sprawdzony program nauki i zabawy pozwala nam z czystym sumieniem jednoznacznie stwierdzić: TAK, Twoja pociecha jest pod dobrą opieką!

Staramy się tak organizować życie przedszkolaka, aby jego wszechstronny rozwój był na najwyższym poziomie. Niektóre z zajęć są zajęciami dodatkowymi i będą odbywały się po zgromadzeniu odpowiedniego grona dzieci.

Szczegółowe informacje na ten temat udzieli siostra Dyrektor przedszkola.

Najprościej – można kliknąć TUTAJ.

Ramowy rozkład dnia znajduje się w zakładce DLA RODZICÓW. Tam też można znaleźć inne przydatne informacje.

Dni wolne – rok 2020/21
1 XI (nd.) – Uroczystość Wszystkich Świętych
11 XI (śr.) – Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny
24 XII-26 XII – Przerwa świąteczna
31 XII–1 I – Przerwa świąteczna
1 I (śr.) – Nowy Rok 2021 – dzień wolny
6 I (śr.) – Uroczystość Objawienia Pańskiego – dzień wolny
15 II-26 II – Ferie zimowe – przedszkole pracuje pierwszy tydzień; 22 II – 26 II , drugi tydzień porządki
2 IV (pt.) – Wielki Piątek – dzień wolny
3 IV-5 IV – Przerwa świąteczna
1 V (sb.) – Święto Pracy
3 V (pn.) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny
3 VI (czw.) – Boże Ciało – dzień wolny

ramowy-rozklad-dnia
Ramowy rozkład dnia
Przedstawiamy ramowy rozkład dnia dla grup wiekowych 3-4 lata oraz 5- i 6-latków.
Konto-do-wplat
Konto do wpłat
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
29 8811 0006 0000 0048 0932 0001
kontakt-z-nami
Kontakt z nami
Jeśli masz do nas jakies pytanie – zadzwoń albo skorzystaj z formularza kontaktowego.